Arhiva Vijesti

Novosti: Vijesti

Sporna studija

Primjedbe na studiju utjecaja na okolis za predlozeni projekt LNG terminala

Međunarodna ekspertna skupina Udruge Eko Kvarner proučila je predmetnu studiju i zaključila da je treba odbaciti i kao nepotpunu i kao netočnu. "Smatramo da ona u biti neuspješno pokušava opravdati, a ne ocijeniti predmetni zahvat."

Cijeli upravni postupak treba prekinuti i u slučaju novog traženja odobrenja realizacije predmetnog zahvata treba pokrenuti potpuno novi upravni postupak koji će sukladno zakonu, odraditi i varijantna rješenja.

Fizičke i pravne osobe mogu se uključiti u javnu raspravu na način da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe dostave u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš, te na e-mail adresu: jelena.canik@pgz.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.

Završetak javne rasprave je 28. studenog. 2017. godine.

 

Udruga Eko Kvarner je, da bi građanim olakšala slanje primjedbi, izradila katalog istih, iz kojih mogu izabrati sve ali i samo neke, te ih dodatno argumentirati sukladno vlastitoj procjeni ili ekspertizi.

 

Pozivamo sve građane da se u što većem broju uključe u javnu raspravu tako da iskoriste predložene primjedbe i pošalju ih na za to predviđenu e-mail adresu.

Primjedbe eksperata na studiju

1.) Predloženi projekt (za koji se provodi upravni postupak procjene utjecaja na okoliš) NIJE usklađen s postojećom prostorno-planskom dokumentacijom;

 • iako postoji SAMO oznaka u grafičkom prikazu prostornih planova, ne postoji usklađenost s tekstualnim dijelom niti u prostornom planu Općine Omišalj, niti u prostornom planu Primorsko-goranske županije. Usklađenost projekta i s tekstualnim dijelom prostornih planova zakonska je OBAVEZA.

2.)  Smatramo da je NUŽAN potpuno novi postupak procjene utjecaja na okoliš, a ne SAMO dopuna već postojeće procjene;

 • iako predlagač zahvata traži da se ovaj postupak procjene utjecaja na okoliš vodi kao nastavak prethodnog (prije nekoliko godina završenog postupka), te je predmet ocjene SAMO dopuna prije nekoliko godina izrađene studije utjecaja na okoliš, smatramo da to ni pravno ni tehnički nije opravdano, jer se uvodi potpuno nova tehnologija, a i promijenjena je lokacija korištenja iste. Također, mnoge važne okolnosti za eventualnu realizaciju projekta promijenile su se od tada.

3.)  U studiji NIJE objektivno ocijenjena ugroza od korištenja mora za uplinjavanje;

 • konkretno, NIJE izvršeno kvalitetno modeliranje i uopće NISU obrađeni kumulativni utjecaji kroz višegodišnji rad. Na temelju alternativnih izračuna i katastrofalnih iskustava s talijanske obale Jadrana smatramo da bi korištenje mora za uplinjavanje LNG-a (uz posljedično hlađenje mora i korištenje slobodnog klora protiv obraštaja) sasvim izvjesno dovelo do ekološke katastrofe na Kvarneru, a i šire.

4.)  U procjeni utjecaja na okoliš su korišteni ZASTARJELI podaci;

 • u studiji se koriste prije mnogo godina prikupljeni podaci, te smatramo da mnogi od njih NISU prihvatljivi zbog značajnih promjena istih od tada.

5.)  Smatramo da procjena rizika NIJE obrađena na stručno utemeljen način;

 • u studiji je procjena rizika napravljena s jasno vidljivim ciljem negiranja bilo kakve mogućnosti ugroze stanovništva, do nivoa karikature.

6.)  U studiji uopće NISU obrađene eksternalije projekta;

 • nisu obrađeni (pa ni procijenjeni), sasvim IZVJESNI gubici prihoda već postojećih gospodarskih subjekata (prvenstveno u ribarstvu i turizmu), pri čemu svi alternativni izvori smatraju da su mogući gubici izuzetno VELIKI.

7.)  Gospodarska bilanca projekta za lokalnu zajednicu je sasvim POGREŠNA;

 • sve ekonomske dobrobiti za lokalnu zajednicu prenapuhane su do nivoa karikature, a sasvim izvjesni gubici u turizmu kroz negativni image turističke destinacije i u ribarstvu zbog smanjenja rezultata ribolovnih napora kao posljedice neizbježnih (veoma bučnih) podvodnih radova uopće se ne spominju, a kamo li tek da se i procjenjuju.

8.)  Nedokazivanje gospodarske isplativosti projekta;

 • iako se u studiji stalno naglašava izuzetna važnost LNG terminala za energetsku budućnost Europe, ne postoji niti jedan dokaz da već sada postoje zainteresirani kupci, niti se argumentira zbog čega bi se uopće kupci plina orijentirali prema novom (po svim studijama skupljem) plinu iz LNG terminala u odnosu na već postojeće dobavne pravce opskrbe.

9.)  Studija NIJE dovoljno kvalitetno procijenila utjecaj buke;

 • i to NITI u fazi izgradnje, NITI u fazi korištenja, NITI u fazi dekomisije postrojenja. Dobar primjer manjkavosti je u potpunosti zanemarena ruža vjetrova i nedovoljno analiziran i procijenjen noćni režim rada po ljeti.

10.)  Nije objektivno procijenjen negativan utjecaj podvodnih radova;

 • NITI na eko sustav Kvarnera, NITI na smanjenje atraktivnosti istoga za sport i rekreaciju kako domicilnog stanovništva, tako i mnogobrojnih turista.

11.)  Meteorološki uvjeti NISU kvalitetno obrađeni;

 • NITI u svojim već postojećim ekstremima, NITI u onima za koje matematički modeli tvrde da će se uskoro dogoditi uslijed globalnog zatopljenja i posljedičnih klimatskih promjena na ovim prostorima.

12.) Posljedično, niti maritimna studija NIJE potpuna;

 • NIJE dovoljno NITI kvalitetno NITI kvantitativno obradila ugroze iz prethodne primjedbe, a bitno je naglasiti da Republika Hrvatska nema dovoljno razrađene i u praksi provjerene procedure postupanja u sličnim uvjetima.

13.) Iako je u studiji prihvaćen negativni utjecaj u domeni vizualnog onečišćenja, smatramo da su predložena rješenja neadekvatna i da treba provesti dodatne analize sasvim izvjesnog negativnog utjecaja, ne samo na naselja Omišalj i Njivice, već i na područje cijelog Kvarnerskog zaljeva. Navedeno je posebno bitno zbog utjecaja na nautički turizam.

14.)  U studiji NIJE kvalitetno obrađeno svjetlosno onečišćenje NITI je isto proanalizirano kroz postojeće pozitivne zakonske i podzakonske akte Republike Hrvatske.

15.) U studiji  NIJE izvršena kvalitetna sociološka analiza stavova lokalnog stanovništva prema predloženom projektu, kao i analiza stavova stanovništva šire regije (u domeni utjecaja predloženog projekta).

 

Zbog svega gore navedenog smatramo da predmetnu studiju treba odbaciti i kao nepotpunu i kao netočnu; smatramo da ona u biti neuspješno pokušava opravdati, a ne ocijeniti predmetni zahvat.

Zbog svega navedenog također smatramo da cijeli upravni postupak treba prekinuti i u slučaju novog traženja odobrenja realizacije predmetnog zahvata treba pokrenuti potpuno novi upravni postupak koji će sukladno zakonu, odraditi i varijantna rješenja, uključivo i izbor mirkolokacije.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu